§ 1
Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą michalszafranski.pl Michał Szafrański, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6562164135, REGON 260400471
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Wydawnictwa.
 3. Wydawnictwo – wydawnictwo internetowe szkoleń, kursów i programów, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.michalszafranski.pl/wydawnictwo-internetowe.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Wydawnictwa), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Wydawnictwa internetowego.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto klienta w Wydawnictwie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Wydawnictwie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Wydawnictwie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Wydawnictwie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Wydawnictwie, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Wydawnictwie rzecz kurs / szkolenie / program / aplikacja / usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
  Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Wydawnictwa internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 2
Kontakt z Wydawnictwem

 1. Adres Sprzedawcy: Nieznanowice 14B, 29-100 Włoszczowa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@michalszafranski.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 730 775 333
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : 49 1090 2040 0000 0001 3430 4301 (Santander Bank Polska S.A.)
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 3
Informacje wstępne

 1. Wydawnictwo internetowe michalszafranski.pl Michał Szafrański, dostępny pod adresem internetowym www.michalszafranski.pl/wydawnictwo-internetowe, prowadzony jest przez michalszafranski.pl Michał Szafrański z siedzibą w Nieznanowicach (Gmina Włoszczowa), NIP 6562164135, REGON 260400471
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów. Określa zasady i tryb zawierania z Klientem, Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Wydawnictwa.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Wydawnictwa spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Wydawnictwa internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Wydawnictwa nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Wydawnictwa możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Ceny podane w Wydawnictwie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (wystawiamy Faktury).
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Wydawnictwa w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 8. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Wydawnictwie w opisie Produktu.

§ 4
Administrowane strony

 1. Wydawnictwo dystrybuuje swoje produkty i usługi za pośrednictwem stron internetowych: www.michalszafranski.pl, www.mojeasy.pl, www.golebie-rasowe.pl
 2. Niniejszym Regulamin określa reguły sprzedaży na stronach wymienionych w § 4 pkt. 1.

§ 5
Zakładanie Konta w Wydawnictwie

 1. Realizacja zamówień możliwa jest zarówno poprzez zarejestrowane Konta, oraz bez konieczności zakładania konta.
 2. Aby założyć Konto w Wydawnictwie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, numer telefonu, danych do faktury (opcjonalnie).
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Produkt może zostać przeniesiony do Koszyka lub system bezpośrednio wygeneruje podsumowanie Zamówienia;
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 6. kliknąć przycisk “Przejdź do kasy” potwierdzić zamówienie;
 7. Aby opłacić Zamówienie Klient, po akceptacji podsumowania wybiera przycisk „Kupuje i płace” i dokonuje płatności.

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: (przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, przesyłka elektroniczna, odbiór osobisty dostępny pod adresem: Nieznanowice 14B, 29-100 Włoszczowa).
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatność przelewem na konto Sprzedawcy, płatność za pobraniem, płatności elektroniczne, płatność kartą płatniczą, BLIK.
 3. Płatność za pośrednictwem Serwisu www.przelewy24.pl (PayPro S.A.) umożliwi dostęp do zakupionych materiałów. Niestety, z przyczyn od nas niezależnych nie zawsze możemy zapewnić, że otrzymasz dostęp do szkolenia od razu po zapłaceniu, ponieważ nie wszystkie banki realizują płatności 24 godziny na dobę.
 4. Wybierając przelew tradycyjny możesz dokonać płatności bezpośrednio na nasze konto – dokładna instrukcja po złożeniu zamówienia. Dostęp do szkolenia otrzymasz po odnotowaniu wpłaty na naszym koncie. W większości przypadków twój przelew dotrze do nas następnego dnia roboczego. Płatność księgowana jest ręcznie w każdy dzień roboczy ok. 13:00.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Wydawnictwem internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane; płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki; płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 4 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 10
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Wydawnictwa internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Wydawnictwa internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Wydawnictwa internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Wydawnictwie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Wydawnictwie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Wydawnictwie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 11
Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje dotyczące programów, ebooków i innych produktów (fizycznych i elektronicznych) i usług świadczonych przez Wydawnictwo mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: kontakt@michalszafranski.pl
 2. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Wydawnictwo wymieni produkt na inny pełnowartościowy i pokryje koszty wysyłki, a jeśli to będzie niemożliwe zwróci koszty za zakupiony produkt łącznie z kosztami przesyłki (najtańszej – zwykła wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej) lub e-mailowo.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Wydawnictwo internetowe zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.